Skip to main content

Bilgi Teknolojileri alanında gerçekleştirilen projelerin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için iş ihtiyacının doğru olarak anlaşılması ve gereksinimlerin eksiksiz bir şekilde belirlenmesi çok önemlidir. Yazılım geliştirme içerisinde İş Analizi fazı olarak adlandırılan, iş ihtiyacının belirlendiği ve analiz edildiği bu önemli sürecin olgunluğu Bilgi Teknoloji ekiplerinin başarısını ciddi bir şekilde etkilemektedir.

BA-Works, İş Analizi Olgunluk Değerlendirmesi (BACR: Business Analysis Capability Rating) hizmeti ile kurumların yazılım geliştirme süreçlerinde uyguladıkları İş Analizi süreçlerinin olgunluğunu ölçmekte ve gelişime açık noktaları ortaya çıkartarak hedef yapı için yol haritası oluşturmaktadır.

BACR olarak tanımlanan bu etüd 3 aşamada gerçekleştirilmektedir. İlk fazda yürütülen değerlendirmenin amacı, mevcut (AS IS) İş Analizi süreçlerinin etkinlik ve verimliliğini değerlendirerek güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarmaktır.

Mevcut durum analizinin ardından, hedef yapı (TO BE) için gerçekleştirilmesi düşünülen hedefler belirlenerek yol haritası oluşturulmaktadır. En son aşamada ise değerlendirme sonuçları, bulgular ve gelişim önerilerinin bulunduğu raporun sunumunu yapılmaktadır.

Değerlendirmenin kapsamı esas olarak analiz süreçleri olmasına karşın, ilişkili diğer süreçlerle (Yazılım Testi, Proje Yönetimi, UAT vb.) ilgili çıkarımlar söz konusu olabilmektedir.

İş Analizi Olgunluk Seviyesi Ön Değerlendirme Aracı

10 basit soruya cevap vererek, BA-Works BACR modeline göre
şirketinizin İş Analizi Olgunluk Düzeyi hakkında fikir edinebilirsiniz.

Ücretsiz Teste Başlayın

[contact-form-7 id=”7381″ title=”İş Analizi Olgunluk Seviyesi”]

BA-Works İş Analizi Olgunluk Seviyesi Değerlendirme Aşamaları;

1. İnceleme Aşaması

 • Organizasyonun Tanınması
 • Birebir Görüşmeler
 • Değerlendirme Anketinin Doldurulması
 • Kanıtların Toplanması

2. Analiz Aşaması

 • Değerlendirme Anketinin Analizi
 • Kanıtların İncelenmesi
 • İş Analizi Olgunluk Puanının Hesaplanması
 • Gelişim Yol Haritasının Çizilmesi

3. Rapor

 • Rapor Hazırlığı
 • Yönetim Sunumu

BA-Works İş Analizi Olgunluk Seviyesi Puanlama Sistemi

Değerlendirme sonucunda işletilen İş Analizi sürecinin olgunluğu 5 seviye ile derecelendirilmektedir.

1. Ad-Hoc (Başlangıç):

Bu seviyede İş Analizi süreçleri belirli bir standarda uygun olarak gerçekleştirilmemektedir. Öyle ki İş Analizi aktiviteleri çoğu zaman herhangi bir standart gözetilmeksizin, yazılım geliştiriciler tarafından yapılmakta veya hiç yapılmamaktadır.

2. Adoption (Benimsenmiş):

Bu seviyede organizasyon içerisindeki iş analisti rolleri konumlandırılmış ve İş Analizi aktiviteleri bir süreç olarak kurgulanmıştır. Fakat henüz bu süreçler tüm iş analistleri tarafından tam olarak işletilememektedir.

3. Moderate (Kabul Edilebilir):

Bu seviyede İş Analizi fazı yazılım geliştirme yaşam döngüsüne tamamen entegre hâle gelmiştir. İş ihtiyacının tanımlanması, ön analiz çalışmaları ile kapsamın belirlenmesi, gereksinim toplama ve analiz aktiviteleri ile detay analizlerin yapılması, kullanıcı kabul testlerinin yönetilmesi gibi süreçler tüm projelerde benzer şekilde uygulanmaktadır. Analiz çıktıları için belirli şablonlar oluşturulmuş ve büyük ölçüde kullanılmaktadır.

4. Advanced (İleri Seviye):

Bu seviyede İş Analizi aktiviteleri için anahtar performans göstergeleri tanımlanmış ve ölçümlenir hâldedir. İş Analizi dokümantasyonu ve gereksinim yönetimi için otomasyon araçları kullanılmakta ve izlenebilirlik sağlanmaktadır.

5. Standardized (Mükemmel):

Bu seviyede İş Analizi süreçlerinin devamlı gelişimi için İş Analizi Mükemmeliyet Merkezleri yapılandırılmış, bu yapının içerisinde belirli kişiler görevlendirilerek İş Analizi organizasyonu için sürekli gelişim hedefleri verilmiştir. İş Analizi süreç olgunluğu ve İş Analisti yetkinlikleri sürekli değerlendirilir hâle gelmiştir. İş Analizinin, yazılım geliştirme süreçleri içerisindeki önemi tüm birimler tarafından kabul görmekte ve gereken değer verilmektedir.

BA-Works İş Analizi Mükemmeliyet Merkezi Modeli ile Tanışın

BA-Works, İş Analizi Mükemmeliyet Merkezi (Business Analysis Center of Excellence) modeli ile İş Analizi Ekipleri için uluslararası iş analizi standartlarının tanımlanmasını, uyarlanmasını ve sürdürülebilirliğinin sağlaması amacıyla Bilgi Teknolojileri ekiplerine destek olmaktadır. Projelerinizi ister geleneksel metotlarla isterseniz de Agile yöntemlerle gerçekleştirin.

İş analizi süreçlerinizin uluslararası standartlara ulaşmasını hedefliyorsanız hangi metodolojiyi uyguladığınızdan, organizasyon yapınızın nasıl olduğundan bağımsız olarak Bilgi Teknolojileri ekipleri içerisinde İş Analizi Mükemmeliyet Merkezi Yapılarını oluşturuyoruz. Temel hedefimiz, organizasyonunuzu sürekli gelişime açık hale getirmek, İş Analistlerinin yetkinlik modelini belirleyerek gelişimlerinin sağlanmak, kaliteli iş analizi çıktıları üretmenizi sağlamaktır.

BA-Works İş Analizi Mükemmeliyet Merkezi Modelinin Faydaları

 • İş Analizi olgunluk değerlendirmesinin sürekliliğini sağlama
 • İş Analizi alanındaki gelişmeleri takip ederek güncel kalma
 • Kurum içinde kullanılabilecek İş Analizi tekniklerinin yaygınlaştırılmasını sağlama
 • İş Analizi ile ilgili Template ve Guideline’lar oluşturma
 • İş Analizi metriklerini tanımlama ve ölçümleme
 • İş analisti yetkinlik modeli oluşturma
 • İş Analizi ekibini geliştirme
 • İş Analizi araçlarının uyarlanması
 • Standart İş Analizi çıktıları üretilmesini sağlama
 • İş Analizi kalitesini arttırarak müşteri memnuniyeti sağlama
 • Kullanıcı ve değer odaklı İş Analizi yaklaşımının uygulanmasını sağlama
 • İş Analizi Framework’ü ile kurum içerisinde İş Analisti Turn-Over’ını azaltma

BA-Works İş Analizi Mükemmeliyet Merkezi Modelini Nasıl Oluşturuyoruz?

 • Mevcut İş Analizi Süreçlerinin Değerlendirilmesi
 • İş Analisti Görev ve Sorumluluk Alanlarının Belirlenmesi
 • IIBA® Business Analysis Competency Model baz alınarak İş Analisti Yetkin Modelinin Tanımlanması
 • İş Analisti Kariyer Yollarının Belirlenmesi
 • Kuruma Özel IIBA® İş Analizi Framework’ünün Tanımlanması
  • Kapsam ve İş Analizi Dokümantasyonu (Business Case, Vision and Scope)
  • Değişiklik Yönetimi Sürecinin Tanımlanması (CR Management)
  • User Story Oluşturma, Business Value Hesaplama, Kabul Kriteri Belirleme Yöntemlerinin Tanımlanması (Agile ekipler için)
  • Önceliklendirme Kriterlerinizin Belirlenmesi
  • Kullanılabilecek İş Analizi Tekniklerinin Belirlenmesi
 • İş Analizi Gelişim Programlarının Hazırlanması
 • İş Analizi KPI ve Performans Metriklerinin Tanımlanması
 • Uyarlanan Framework’ün Uygulanabilirliğinin Kontrol ve Takibi

Daha fazla bilgi almak için İletişime Geçin