Skip to main content

Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Keytorc Teknoloji Hizmetleri ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Keytorc”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. İşbu metin Keytorc Teknoloji Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş.’nin BA-Works, UXservices, Continium ve Explori markaları için de geçerli sayılacaktır.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Keytorc tarafından iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacı ile insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacı doğrultusunda aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.
• Şirketimize yönelttiğiniz başvuruların ve işe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi,
• İş ilanlarımızdan haberdar olmayı talep etmeniz halinde ilanlarımızdan sizleri haberdar edilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
• İşe kabul ve girişleriniz için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
• Şirketimize iş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme sürecinde iş görüşmesi yapılması halinde işe alım faaliyetlerinin yürütülmesi için görüşme ve referans notlarının saklanması.

2. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda; tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yapmış olduğunuz iş başvurusunun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla temas edeceğiniz Kariyer platformları kanalıyla elektronik ortamda, insan kaynakları firmaları kanalıyla ve mülakat esnasında fiziki ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, hr@tr.keytorc.com mail adresimize iletebilirsiniz.